குழாய்

1234அடுத்து >>> பக்கம் 1/4

விண்ணப்பம்

Underground pipeline

நிலத்தடி குழாய்

Irrigation System

நீர்ப்பாசன அமைப்பு

Water Supply System

நீர் வழங்கல் அமைப்பு

Equipment supplies

உபகரணங்கள் பொருட்கள்